Logotyp för Familjehemscentrum

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är namn, personnummer, e-post och personnummer. Syftet med behandlingen är, i enlighet med Familjehemscentrum Jämtlands läns verksamhetssyfte, att rekrytera, utreda och utbilda familjehem.

Vi har fått dina uppgifter från dig (en registrerad person) som är intresserad av att bli familjehem alternativt vill anmäla dig till våra evenemang. För att komma vidare i processen behöver du lämna vidare dina uppgifter till oss. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till dess du har fått den information du behöver alternativt enligt gallringsregler om du blivit familjehem hos oss.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom Familjehemscentrum Jämtlands län är social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersunds kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fhcjamtland@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till gdpr@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds­myndigheten.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd